บริการงานพยาบาลประจำโรงงานแบบ One Stop Service

WE CARE GROUP เราใส่ใจเรื่องงานแพทย์และพยาบาลประจำสถานประกอบการ และโรงงานอุตสาหกรรม เราให้บริการอย่างครบวงจรแบบ One Stop Service โดยทีมงานที่ถูกคัดสรรมาและมีความชำนาญในสายอาชีพ มีใบรับรองวิชาชีพอย่างถูกต้อง

 

จัดหาพยาบาลประจำโรงงาน
บริการจาก WE CARE GROUP
– บริการจัดหาแพทย์และพยาบาลประจำโรงงาน โดยทีมงานพยาบาลวิชาชีพที่มีความชำนาญ
– จัดหายาและเวชภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ต้องใช้ในห้องพยาบาลประจำโรงงาน
– บริการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล มีการตรวจสอบสิทธิการรักษาก่อนประสานงานส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วและถูกต้อง
– บริการประสานงานทีมตรวจสุขภาพประจำปี จัดหาโปรแกรมตรวจสุขภาพให้แก่พนักงาน
– บริการฉีดวัคซีนให้กับพนักงาน จัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพฉีดให้กับพนักงานเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
– บริการเก็บและขนขยะติดเชื้อ บริการกำจัดขยะติดเชื้อ จากโรงพยาบาลเอกชน โรงงานต่าง ๆ พร้อมส่งตรงถึงเตาเผา ซึ่งเราได้รับใบอนุญาตการกำจัดขยะมูลฝอย ขยะติดเชื้อจากหน่วยงานราชการท้องถิ่น
– บริการจัดระบบห้องพยาบาลภายในสถานประกอบการ และโรงงานอุตสาหกรรม อาทิ ข้อมูลบันทึกผู้เข้ารับบริการ รายละเอียดการให้บริการ ข้อมูลการจัดเก็บยา เป็นต้น
– บริการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น อบรมการทำ CPR ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้พนักงานทุกคนมีทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อช่วยลดอาการบาดเจ็บเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลได้
– บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ โดยทีมงานพยาบาลผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ สามารถให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยได้

ในการดำเนินงานของ WE CARE GROUP เรามีการบริหารจัดการควบคุมดูแลพยาบาลอย่างสม่ำเสมอ มีการสอนงานก่อนเริ่มทำงานจริง และมีการตรวจการพยาบาลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง มีที่ปรึกษาในเรื่องของการจัดการพยาบาล รับฟังเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้บริการงานพยาบาล จัดทำสรุปรายงานการใช้ห้องพยาบาลแต่ละเดือนโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่ทันสมัย มีการบริหารระบบฐานข้อมูลผู้ป่วย บันทึกการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ รายงานการใช้ยาประจำเดือนสามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ โดยมีการใช้โปรแกรมห้องพยาบาลซึ่งเป็นโปรแกรมสำเร็จรูป และ Excel ตามความเหมาะสมของขนาดโรงงาน

จะเห็นได้ว่าจากที่กล่าวมาเราให้บริการงานแพทย์และพยาบาลประจำโรงงานแบบ One Stop Service ซึ่งเรายินดีให้บริการแก่ท่านในการจัดหาพยาบาลประจำโรงงาน บริการรับกำจัดขยะติดเชื้อ ในเขตพื้นที่ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี กทม. และสมุทรปราการ บริการจัดทำห้องพยาบาลโรงงาน หากท่านต้องการพยาบาลวิชาชีพที่มีความชำนาญประจำสถานประกอบการ ติดต่อเรา WE CARE GROUP